Tags

  Beşeri ve Sosyal bilimler alanında Ulakbim de taranan ulusal dergiler listesi

  No Dergi Adı ISSN
  1 Adalya 1301-2746
  2 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 1302-5007
  3 Aile ve Toplum: Egitim Kültür ve Araştırma Dergisi 1303-0256
  4 Akademik Araştırmalar Dergisi 1302-2431
  5 Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1302-9975
  6 Amme İdaresi Dergisi 1300-1795
  7 Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1303-0876
  8 Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 1300-4220
  9 Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi 1303-2518
  10 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 1301-3718
  11 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 0378-2921
  12 Arkeoloji ve Sanat 1300-4514
  13 Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 1302-2040
  14 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 1300-4646
  15 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1304-4990
  16 Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 1300-9052
  17 Atatürk Yolu Dergisi 1303-5290
  18 Avrasya Etüdleri 1300-1604
  19 BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar 1307-5705
  20 Belleten 0041-4255
  21 Bilgi Dünyası 1302-3217
  22 Bilig: Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 1301-0549
  23 Central Bank Review 1303-0701
  24 Coğrafi Bilimler Dergisi 1303-5851
  25 Colloquium Anatolicum 1303-8486
  26 e-Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (elektronik) 1303-1279
  27 Çağdaş Yerel Yönetimler 1300-1825
  28 Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 1301-3904
  29 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1302-9967
  30 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1304-8880
  31 Değerler Eğitimi Dergisi 1303-880X
  32 Dilbilim Araştırmaları 1300-8552
  33 Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi 1302-7956
  34 Doğu Coğrafya Dergisi 1302-7956
  35 Doğuş Üniversitesi Dergisi 1302-6739
  36 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1302-1842
  37 Ege Akademik Bakış 1303-099X
  38 Eğitim Araştırmaları 1302-597X
  39 Eğitim ve Bilim 1300-1337
  40 Ekonomik Yaklaşım 1300-1868
  41 e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 1304-0278
  42 Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 1301-3688
  43 Erdem 1010-867X
  44 Ermeni Araştırmaları Dergisi 1303-068X
  45 Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi 1302-9312
  46 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 1306-6730
  47 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1302-9703
  48 Felsefe Dünyası 1301-0875
  49 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1012-0165
  50 Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi 1307-7112
  51 FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) 1306-9535
  52 Gazi Akademik Bakış 1307-9778
  53 Gazi Türkiyat 1307-914X
  54 Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1302-2024
  55 Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1303-0094
  56 Güvenlik Stratejileri Dergisi 1305-4740
  57 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 1301-5737
  58 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1300-5340
  59 Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1301-8752
  60 Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 1305-5992
  61 Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1303-7757
  62 e-International Journal of Environmental and Science Education (elektronik) 1306-3065
  63 İ M K B Dergisi 1301-1650
  64 İleti-ş-im 1305-2411
  65 İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 1302-146X
  66 e-İlköğretim Online (elektronik) 1305-3515
  67 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1300-2899
  68 İslam Araştırmaları Dergisi 1301-3289
  69 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 1304-0235
  70 İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 1302-633X
  71 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. E.A. İşletme Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 1303-1732
  72 İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 1303-1260
  73 e-İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 1303-2860
  74 Kara Harp Okulu Bilim Dergisi 1302-2741
  75 Karadeniz Araştırmaları 1304-6918
  76 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi E.A. Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1305-4716
  77 Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 1300-8811
  78 Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi 1303-4251
  79 Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi 1300-2864
  80 Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED) 1302-6658
  81 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 1303-0485
  82 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 1300-4832
  83 Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi 1303-3387
  84 Kültür ve İletişim 1301-7241
  85 Mali Çözüm 1303-5444
  86 Maliye Dergisi 1300-3623
  87 e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik) 1303-2429
  88 e-Megaron 1305-5798
  89 e-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ) 1302-8944
  90 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1305-5429
  91 Milli Eğitim 1302-5600
  92 Milli Folklor Dergisi 1300-3984
  93 Muhasebe ve Denetime Bakış 1307-6639
  94 Muhasebe ve Finansman Dergisi 1304-0391
  95 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1304-429X
  96 Mülkiye 1305-9971
  97 e-Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik) 1307-6086
  98 e-Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (elektronik) 1307-6477
  99 e-Novitas-Royal (elektronik) 1307-4733
  100 Nüsha 1303-0752
  101 ODTÜ Gelişme Dergisi 1010-9935
  102 ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi 0258-5316
  103 OLBA Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi 1301-7667
  104 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1300-302X
  105 Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM 1019-469X
  106 ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi 1300-0845
  107 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1301-0085
  108 PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 1302-1370
  109 Perceptions: Journal of International Affairs 1300-8641
  110 Polis Bilimleri Dergisi 1301-8779
  111 Praksis 1302-8618
  112 SAREM Stratejik Arastirmalar Dergisi 1303-698X
  113 Sayıştay Dergisi 1302-2865
  114 Selçuk İletişim 1302-1796
  115 Selçuk Üniv. Türkiyat Araştırmaları Dergisi 1300-5766
  116 Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 1303-8370
  117 Sosyoloji Araştırmaları Dergisi 1302-4426
  118 Sosyoloji Dergisi 1300-5642
  119 Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi 1300-3119
  120 Spormetre 1304-284X
  121 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 1300-9435
  122 Tarih Araştırmaları Dergisi 1015-1826
  123 Tarih İncelemeleri Dergisi 0257-4152
  124 TDV İslam Araştırmaları Dergisi 1301-3289
  125 TİSK Akademi 1306-6757
  126 TOJDE The Turkish Online Journal of Distance Education (elektronik) 1302-6488
  127 Toplum ve Bilim 1300-9354
  128 Toplum ve Sosyal Hizmet 1302-7867
  129 Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1305-7766
  130 e-Turkish Studies (elektronik) 1308-2140
  131 e-TÜFED / Türk Fen Eğitimi Dergisi (elektronik) 1304-6020
  132 Türk Dünyası Araştırmaları 0255-0644
  133 Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 1303-8451
  134 Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 1302-4787
  135 Türk Kütüphaneciliği 1300-0039
  136 Türk Psikoloji Dergisi 1300-4433
  137 Türk Psikoloji Yazıları 1301-9961
  138 Türkbilig:Türkoloji Araştırmaları 1302-6011
  139 Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 1301-370X
  140 Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1301-3416
  141 Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 1302-2423
  142 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1301-3386
  143 Uluslararası Hukuk ve Politika 1305-5208
  144 Uluslararası İlişkiler 1304-7310
  145 Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi 1307-0169
  146 USAK Uluslararası Politika ve Hukuk Yıllığı 1308-0334
  147 Üçüncü Sektör Kooperatifçilik 1300-1469
  148 Verimlilik Dergisi 1013-1388
  149 YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi 1986-1303
  150 YEDİ 1307-9840
  151 Yönetim Bilimleri Dergisi 1304-5318
  152 Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü 1302-4221
  153 Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1302-0064
  154 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1303-9245

  kaynak: http://uvt.ulakbim.gov.tr/dergiler/sosyal.uhtml

  Comments